گزارش صوتی اولین جلسه دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 5 دسامبر 2016

طبق فراخوان اولین جلسه آموزشی مسئولین محترم کمیته ها و نمایندگی ها روز دوشنبه 5 دسامبر 2016 ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش برگزار گردید. در این جلسه : اقای منوچهر شفایی رئیس … ادامه خواندن گزارش صوتی اولین جلسه دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 5 دسامبر 2016