گزارش صوتی دومین جلسه دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 7 دسامبر 2016

طبق فراخوان دومین  جلسه آموزشی مسئولین محترم کمیته ها و نمایندگی ها روز چهارشنبه 7 دسامبر 2016 در اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش برگزار گردید. در این جلسه مسئولین کمیته های : کودک و نوجوان – هنر و هنر مندان … ادامه خواندن گزارش صوتی دومین جلسه دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 7 دسامبر 2016