کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون برن)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر درسا دره شوری و محمد گلستانجو تدوین : محمد گلستانجو