کلیپ صوتی شرح (سند 2030 یونسکو اهداف 3 و 4 و 5)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر سید مهدی موسوی و مریم منصوری تدوین : ابوالفضل پرویزی