کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر احسان حیاک و دیانا بیگلریفرد تدوین : محمد گلستانجو