اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 8 دی ماه 1396

شهرستان کرمانشاه

اعتراضات مردم کرمانشاه وبرخورد خشونت امیز نیروی ضد شورش و انتظامی 8 دی ماه 1396

شهرستان اصفهان

‏اعتراضات مردم اصفهان و استفاده نیروهای حکومتی از گاز اشک‌آور 8 دی ماه 96

شهرستان مشهد

مشهد برخورد نیروی ضد شورش با ماشین ابپاش و گاز اشک اور با معترضان 8 دی ماه 1396

شهرستان ساری

تظاهرات اعتراضی مردم ساری تجمع معترضان مقابل استانداری مازندران ۸ دی‌ماه 96


اعتراضات مردم کرمانشاه وبرخورد خشونت امیز نیروی ضد شورش و انتظامی 8 دی ماه 1396


اعتراضات مردم اصفهان و استفاده نیروهای حکومتی از گاز اشک‌آور 8 دی ماه 96


مشهد برخورد نیروی ضد شورش با ماشین ابپاش و گاز اشک اور با معترضان 8 دی ماه 1396


تظاهرات اعتراضی مردم ساری تجمع معترضان مقابل استانداری مازندران ۸ دی‌ماه 96