اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 9 دی ماه 1396

تهران

تظاهرات مردم تهران روبروی دانشگاه تهران 9 دی 1396

تهران خیابان نواب 9 دی 1396

 شهرستان اهواز

اهواز در لحظات انتهای شب بامداد 9 دیماه 96 فضا به شدت امنیتی

شهرستان درود

تظاهرات مردم دلیر شهرستان درود، در لرستان. 9 دی‌ 96


تظاهرات مردم تهران روبروی دانشگاه تهران 9 دی 1396


تهران خیابان نواب 9 دی 1396


اهواز در لحظات انتهای شب بامداد 9 دیماه 96 فضا به شدت امنیتی


تظاهرات مردم دلیر شهرستان درود، در لرستان. 9 دی‌ 96