اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 10 دی ماه 1396

شهرستان تبریز

ویدئوی پیوستن گسترده مردم تبریز به اعتراضات سراسری ایران 10 دی ماه 96

شهرستان رشت

حمله بسیجیان به خروش شبانه مردم رشت علیه ظلم حاکم در کشور 10 دی ماه 96

شهرستان خرم اباد

اعتراضات مردمی در خرم اباد 10 دی ماه 96

خارج از ایران

تجمع گروهی از ایرانیان در شهر بیرمنگام انگلستان در حمایت از مردم ایران 10 دیماه 96


ویدئوی پیوستن گسترده مردم تبریز به اعتراضات سراسری ایران 10 دی ماه 96


حمله بسیجیان به خروش شبانه مردم رشت علیه ظلم حاکم در کشور 10 دی ماه 96


اعتراضات مردمی در خرم اباد 10 دی ماه 96


تجمع گروهی از ایرانیان در شهر بیرمنگام انگلستان در حمایت از مردم ایران 10 دیماه 96