اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 13 دی ماه 1396


کمک جمهوری اسلامی از ثروت مملکت به خارج از ایران

خدمات ایران در ساخت لبنان پس از جنگ دریافتی 13 دی 96

تهران

تظاهرات مردم تهران ولی عصر 13 دی 96

 شهرستان اهواز

تظاهرات مردم شهرستان اهواز 13 دی 96

خروش دلیرمردان اهوازی و تسخیر خودرو دولتی 13 دی 96

شهرستان ابهر

میدان معلم ابهر در آتش 13 دی 96

زرین شهر اصفهان

تظاهرات مردم زرین شهر اصفهان 13 دی 96

شهرستان بوشهر

تظاهرات مردم بوشهر 13 دی 96

تظاهرات مردم استان بوشهر 13 دی 96

شهرستان شهریار

تظاهرات مردم شهریار 13 دی 96

اسلام اباد غرب

تظاهرات مردم اسلام اباد غرب 13 دی 96

شهرستان ایلام

تظاهرات مردم ایلام 13 دی 96

دزفول

تظاهرات مردم دزفول 13 دی 96

شهرستان زاهدان

تظاهرات شیرآباد زاهدان دریافتی 13 دی 96

تظاهرات جوانان بلوچ بازار مشترک زاهدان دریافتی 13 دی 96

حتی در روستاهای دور افتاده زاهدان بلوچ‌های دلیر 13 دی 96

شهرستان خرم اباد

خیابانهای منتهی به میدان کیو در خرم‌آبادرا بسته‌اندتا مردم پیاده تامحل‌کارشان بروند دریافتی 13 دی 96

فیلمی کامل‌تر از لحظه پیوستن دو مأمور یگان ویژه به مردم غیور خرم‌آباد 13 دی 967

شهرستان ملایر

تظاهرات مردم ملایر 13 دی 96

شهرستان دهلران

تظاهرات مردم دهلران 13 دی 96

شهرستان مشهد

تظاهرات مردم مشهد دریافتی 13 دی 96

 کرمانشاه

حمله اراذل و اوباش به اموال عمومی مردم در کرمانشاه 13 دی 96

 شهرستان کازرون

تجمع شب گذشته مردم معترض کازرون با شعار سوریه رو رها کن؛ فکری به‌حال ما کن 13 دی 96

خارج از ایران

تجمع ایرانیان مقیم هلند برای حمایت از اعتراض مردم داخل ایران 13 دی ماه 96

تظاهرات ایرانیان شهر کلن المان 13 دی 96

تظاهرات ایرانیان مقیم هامبورگ مقابل کنسول‌گری ایران 13 دی 96

حمایت ایرانیان لس انجلس از مردم ایران 13 دی 96

دیکتاتور باید برود تجمع معترضین در مقابل سفارت حکومت اسلامی در وین اتریش 13 دی 96


تظاهرات مردم شهرستان اهواز 13 دی 96


حمله اراذل و اوباش به اموال عمومی مردم در کرمانشاه 13 دی 96


تجمع شب گذشته مردم معترض کازرون با شعار سوریه رو رها کن؛ فکری به‌حال ما کن 13 دی 96


خدمات ایران در ساخت لبنان پس از جنگ دریافتی 13 دی 96


تظاهرات شیرآباد زاهدان دریافتی 13 دی 96


تظاهرات جوانان بلوچ بازار مشترک زاهدان دریافتی 13 دی 96


خیابانهای منتهی به میدان کیو در خرم‌آبادرا بسته‌اندتا مردم پیاده تامحل‌کارشان بروند دریافتی 13 دی 96


تظاهرات مردم مشهد دریافتی 13 دی 96


تجمع ایرانیان مقیم هلند برای حمایت از اعتراض مردم داخل ایران 13 دی ماه 96


تظاهرات مردم ملایر 13 دی 96


تظاهرات مردم دهلران 13 دی 96


تظاهرات ایرانیان شهر کلن المان 13 دی 96


تظاهرات مردم بوشهر 13 دی 96


تظاهرات مردم شهریار 13 دی 96


تظاهرات مردم اسلام اباد غرب 13 دی 96


تظاهرات مردم دزفول 13 دی 96


تظاهرات مردم تهران ولی عصر 13 دی 96


تظاهرات مردم زرین شهر اصفهان 13 دی 96


تظاهرات ایرانیان مقیم هامبورگ مقابل کنسول‌گری ایران 13 دی 96


میدان معلم ابهر در آتش 13 دی 96


حمایت ایرانیان لس انجلس از مردم ایران 13 دی 96


دیکتاتور باید برود تجمع معترضین در مقابل سفارت حکومت اسلامی در وین اتریش 13 دی 96


حتی در روستاهای دور افتاده زاهدان بلوچ‌های دلیر 13 دی 96


خروش دلیرمردان اهوازی و تسخیر خودرو دولتی 13 دی 96


تظاهرات مردم استان بوشهر 13 دی 96


تظاهرات مردم ایلام 13 دی 96


فیلمی کامل‌تر از لحظه پیوستن دو مأمور یگان ویژه به مردم غیور خرم‌آباد 13 دی 967