اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 15 دی ماه 1396

 تهران

جو شدید امنیتی تهران میدان انقلاب 15 دیماه 96

در مقابل سرکوب جوانان وطن سکوت نکنیم جنبش مردمی سرکوب میشود 15 دیماه 96

تهران این شعار را ھم فراموش نکنید 15 دیماه 96

تاکستان قزوین

تظاهرات مردم تاکستان قزوین 15 دیماه 96

اراک

مردم درب فرمانداری را شکسته وارد محوطه فرمانداری شدند اراک 15 دیماه 96

خمین

خروش ظلم‌ستیزان غیور شهرستان خمین در 15 دی ماه 96

کاشان

خیزش مردم غیور و دلیر کاشان علیه ظلم و بیداد 15 دیماه 96

لاهیجان

تظاهرات مردم لاهیجان 15 دی ماه 96

 سنندج

تصاویر منتشر نشدە از مبارزات مردم سنندج دیماە 96

ایلام

اعتراضات مردم ایلام 15 دیماه 96

سرپل ذهاب

ببینید وضعیت زلزله زدگان سر پل ذهاب

بخشهای مختلف

بخشی از حقایق پنهان در ایران

مسجد سلیمان

مسجد سلیمان 15 دی‌ماه خاک‌سپاری آرش خدری و امین رمضانی دو شهید قیام ملی ایران

 تبریز

تبریز شعار تظاهرکنندگان تبریز در استادیوم آذربایجان ملته چکلمز بوذلته 15 دیماه 96

شکل گیری حلقه‌های اولیه اعتراضات مردمی تبریز 15 دیماه 96

تبریز خیابان راه‌آهن به سمت ولی عصر 15 دی 96

تظاهرات شبانه در تبریز 15 دیماه 96

 مشهد

مبارزات مردم مشهد 15دیماه 96

خارج از ایران

معترضین به ظلم و فساد گسترده حکومت تجمع مقابل سفارت ایران در بروکسل 15 دی 96

تظاهرات ايرانيان در آلمان و سخنرانی احسان فتاحی 15 دی ماه 96

تظاهرات ایرانیان درهلند مقابل سفارت ایران در امستردام 15 دی 96

جو شدید امنیتی تهران میدان انقلاب 15 دیماه 96


تصاویر منتشر نشدە از مبارزات مردم سنندج دیماە 96


مسجد سلیمان 15 دی‌ماه خاک‌سپاری آرش خدری و امین رمضانی دو شهید قیام ملی ایران


تبریز شعار تظاهرکنندگان تبریز در استادیوم آذربایجان ملته چکلمز بوذلته 15 دیماه 96


شکل گیری حلقه‌های اولیه اعتراضات مردمی تبریز 15 دیماه 96


در مقابل سرکوب جوانان وطن سکوت نکنیم جنبش مردمی سرکوب میشود 15 دیماه 96


تبریز خیابان راه‌آهن به سمت ولی عصر 15 دی 96


مبارزات مردم مشهد 15دیماه 96


معترضین به ظلم و فساد گسترده حکومت تجمع مقابل سفارت ایران در بروکسل 15 دی 96


مردم درب فرمانداری را شکسته وارد محوطه فرمانداری شدند اراک 15 دیماه 96


خروش ظلم‌ستیزان غیور شهرستان خمین در 15 دی ماه 96


تظاهرات مردم تاکستان قزوین 15 دیماه 96


تظاهرات ايرانيان در آلمان و سخنرانی احسان فتاحی 15 دی ماه 96


تظاهرات ایرانیان در هلند مقابل سفارت ایران در امستردام 15 دی 96


تهران این شعار را ھم فراموش نکنید 15 دیماه 96


تظاهرات شبانه در تبریز 15 دیماه 96


خیزش مردم غیور و دلیر کاشان علیه ظلم و بیداد 15 دیماه 96


تظاهرات مردم لاهیجان 15 دی ماه 96


اعتراضات مردم ایلام 15 دیماه 96


ببینید این‌ھم وضعیت زلزلەزدەھای سرپل ذھاب


بخشی از حقایق پنهان در ایران