اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 18 دی ماه 1396

تهران

تحصن دراویش مقابل زندان اوین 18 دی 96

مشهد

مشهد وقتی تجمعات و تظاهرات سرکوب میشوند 18 دیماه 96

اهواز

مردم اهواز در 18 دیماه 96

ارومیه

اعتصاب کسبه ارومیه 18 دیماه 96

سنندج

مسدود کردن خیابانهای سنندج 18 دیماه 96

خارج از ایران

تظاهرات ایرانیان مقیم سیدنی استرالیا 18 دیماه 96

بزرگ‌ترین تجمع ایرانیان مقیم لس‌آنجلس 18 دیماه 96


مسدود کردن خیابانهای سنندج 18 دیماه 96


تظاهرات ایرانیان مقیم سیدنی استرالیا 18 دیماه 96


تحصن دراویش مقابل زندان اوین 18 دی 96


مشهد وقتی تجمعات و تظاهرات سرکوب میشوند 18 دیماه 96


مردم اهواز در 18 دیماه 96


اعتصاب کسبه ارومیه 18 دیماه 96


بزرگ‌ترین تجمع ایرانیان مقیم لس‌آنجلس 18 دیماه 96