اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 19 دی ماه 1396

تهران

دهمین روز تحصن از زبان یکی از درویشان از مقابل زندان

فریاد دانشجوی بی‌گناه آزاد باید ازاد گردد 19 دیماه 96

حمله سرکوب‌گران به مردم معترض در برابر زندان 19 دیماه 96

تجمع مردم در برابر زندان اوین 19دیماه 96

درخواست کمک از مردم برای پیوستن به تحصن کنندگان زندان اوین 10 دی 96

 خارج از ایران

ولکر بک عضو حزب سبزهای آلمان از هاشمی شاهرودی شکایت کرده 19 دیماه 96


دهمین روز تحصن از زبان یکی از درویشان از مقابل زندان


فریاد دانشجوی بی‌گناه آزاد باید ازاد گردد 19 دیماه 96


حمله سرکوب‌گران به مردم معترض در برابر زندان 19 دیماه 96


تجمع مردم در برابر زندان اوین 19دیماه 96


درخواست کمک از مردم برای پیوستن به تحصن کنندگان زندان اوین 10 دی 96


ولکر بک عضو حزب سبزهای آلمان از هاشمی شاهرودی شکایت کرده 19 دیماه 96