اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 20 دی ماه 1396

تهران

سرکوب مردم و ضرب و شتم توط ماموران ناجا 20 دی 96

تهران میدان فردوسیه 20 دیماه 96

 کرمانشاه

كرمانشاه و حضور نيروهای نظامی و فضای امنیتی 20 دی 96


كرمانشاه و حضور نيروهای نظامی و فضای امنیتی 20 دی 96


سرکوب مردم و ضرب و شتم توط ماموران ناجا 20 دی 96


تهران میدان فردوسیه 20 دیماه 96