اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 22 دی ماه 1396

یزد

اعتصاب گارگران نیروگاه یزد دریافتی 22 دیماه 96


اعتصاب گارگران نیروگاه یزد دریافتی 22 دیماه 96