اعتراضات مردم شهرهای مختلف ایران 23 دی ماه 1396

خارج از ایران

تجمع ایرانیان مقیم هلند در حمایت از مردم ایران علیه ظلم و استبداد

تجمع ایرانیان ساکن سوئیس در حمایت از مردم معترض ایران 23 دی

زبان عاجز است از توصیف دردی جانکاه چون این


تجمع ایرانیان مقیم هلند در حمایت از مردم ایران علیه ظلم و استبداد


تجمع ایرانیان ساکن سوئیس در حمایت از مردم معترض ایران 23 دی


زبان عاجز است از توصیف دردی جانکاه چون این